SKLEP o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3

 

Na podlagi 3. odstavka 53. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/11 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 1/18) je župan Občine Velike Lašče sprejel

 

 

SKLEP o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3

 

1. člen

 

Javno se razgrne predlog Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3, ki vsebuje Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3.

2. člen

 

Postopek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3 poteka v skladu s 53. a členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Ta omogoča postopek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta po kratkem postopku, saj se spremembe in dopolnitve nanašajo na prostorsko ureditvene pogoje, ki niso takšne narave, da bi terjale sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali da bi zaradi njih bilo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V delu 10. členu Odloka (namembnost) se dopolni vsebina tekstualnega dela, vsi grafični deli Občinskega podrobnega prostorskega načrta Občine Velike Lašče ostanejo nespremenjeni. Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Občine Velike Lašče se ne nanašajo na spremembo namenske rabe in niso v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.

3. člen

 

V skladu z določili tretjega odstavka 53. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3 pred sprejemom na občinskem svetu javno objavi na oglasni deski občine in na svetovnem spletu za 15 dni. V tem času je javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na javno gradivo.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3 se javno razgrne v prostorih Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ter  javno objavi na spletni strani Občine Velike Lašče  www.velike-lasce.si od 15. februarja 2018 do 1. marca 2018.

 

V času javne objave je javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo in sicer po pošti na naslov Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Vse vložene pripombe na razgrnjeno gradivo morajo v naslovu/zadevi vsebovati ključno besedo »Pripombe na javno razgrnitev predloga odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN«.

4. člen

 Ta sklep se objavi na oglasni deski ter spletni strani občine Velike Lašče.

 

 

 

Številka: 0301-04/2018-2                                                     

 

Velike Lašče, dne 7.2.2018                                                                            

 

                                                                                               Župan Občine Velike Lašče

 

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.,l.r