Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

 

Občinska uprava Občine Velike Lašče izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 66/17 - odl. US) v povezavi s 106. členom Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 - GZ in 72/17 popr.), 51. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) ter 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena po uradni dolžnosti naslednjo     

 

 

 

 

UGOTOVITVENO ODLOČBO

 

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

 

 

1. Naslednji nepremičnini, pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, preneha status javnega dobra:

 

- parc.št. 3992/21 k.o. 1711 – Turjak, v izmeri 415 m2.

 

 

2. Na nepremičnini iz prejšnjega odstavka pridobi lastninsko pravico Občina Velike Lašče, matična št. 5874785, Levstikov trg 1, Velike Lašče.

 

 

3. Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje zemljiški knjigi zaradi izbrisa zaznambe o javnem dobru.

 

 

4. Posebni stroški postopka niso nastali. 

 

 

 

 

O b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v:

 

 

V skladu z določili drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 66/17 - odl. US), občinski svet, na zahtevo župana, sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Zahteva mora biti obrazložena, priloženo pa ji mora biti dokazilo, da nepremičnina oz. njen del, ki ima pridobljen status, ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil status podeljen.

 

 

Parcela št. 3992/21 k.o. 1711-Turjak se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 7/13, 5/15 – obvezna razlaga, 2/16 – obvezna razlaga, 6/16 – obvezna razlaga, 5/16, 1/18 – ugotovitveni sklep, 5/18 – obvezna razlaga) sicer nahaja v območju kmetijskih zemljišč K in del v območju stavbnih zemljišč z oznako S in prometne infrastrukture znotraj poselitvenega območja, v naravi pa predmetna nepremičnina ni pot, temveč predstavlja dvorišče stanovanjskega objekta in ni v javni rabi. Slednje je z ogledom v naravi ugotovil tudi odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora in podal pozitivno mnenje k predlagani ukinitvi statusa javnega dobra.

 

 

Glede na to, da se nepremičnina iz prve točke izreka te odločbe dejansko ne uporablja več kot pot in torej ne služi več javni rabi, je podeljen status javnega dobra na tej nepremičnini izgubil na svojem pomenu. Župan Občine Velike Lašče je zato Občinskemu svetu Občine Velike Lašče predlagal, da se na podlagi zgoraj citirane določbe 23. člena ZGO-1, na navedeni nepremičnini status javnega dobra ukine.

 

 

ZGO-1 v 1. odstavku 23. člena določa, da objektu oziroma delu objekta preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska upravi. Ta ugotovitvena odločba je izdana na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Velike Lašče, z dne 21.09.2017, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 18. redni seji in se v njem strinjal s parcelacijo parcele št. 3992/10 k.o. Turjak in kasnejšo ukinitev javnega dobra na novonastali parceli (to je na parceli št. 3992/21 k.o. Turjak).

 

 

Na podlagi 3. odstavka 23. člena ZGO-1 občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.      

 

 

Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) je ta odločba takse prosta.

 

 

 

Pravni pouk:

 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Velike Lašče v roku 15 dni od dneva, ko je bila ta odločba z javnim naznanilom objavljena na oglasni deski in spletni strani Občine Velike Lašče. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača uprava taksa po Taksni tarifi, tarifa št. 2, Zakona o upravnih taksah, v višini 18,12 EUR.

 

 

 

Številka: 478-0034/2018

 

V Velikih Laščah, dne 04.10.2018

 

 

 

 

Postopek vodila:                                                                     mag. Jerica Tomšič Lušin l.r.

 

Tanja Uršič, univ.dipl.prav.                                                     Tajnica občine

 

 

 

 

Vročiti:

 

  • Z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Velike Lašče in na spletni strani Občine Velike Lašče

    Po pravnomočnosti:

Zemljiška knjiga