Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Velike Lašče

Številka: 901-002/2019-1

Datum: 14. februar 2019

 

V A B I L O

Na podlagi 5. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Velike Lašče

(Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 2/07, 6/13, 1/15)

s k l i c u j e m

 

 1. redno sejo Občinskega sveta občine Velike Lašče, ki bo

v četrtek, 21. februarja 2019, ob 19.00 uri

v sejni sobi občine Velike Lašče

Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta se bo seja začela z ugotovitvijo sklepčnosti.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. dopisne seje
 2. Poročilo odborov
 3. Slep o razrešitvi in imenovanju člana statutarno pravne komisije
 4. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila in člana uredniškega odbora
 5. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
 6. Sklep o ceni pomoči na domu
 7. Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu v Občini Velike Lašče
 8. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Velike Lašče
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
 10. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Velike Lašče
 11. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2019 – 1. obravnava
 12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
 13. Poročilo župana

                                                                                                       dr. Tadej Malovrh

                                                                                                             Župan

Vabljeni:                -    člani občinskega sveta,

 • mediji.