Ocenjevanje škode zaradi posledic neurij 7. in 8. julija 2019

Občina Velike Lašče obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdalo sklep št. 844-20/2019-55-DGZR z dne, 18.7.2019 o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na stvareh Občini Velike Lašče na naslednjih obrazcih:

  • Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1),
  • Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3),
  • Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4),
  • Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5).

K obrazcu priložite dokazilo o nastali škodi kot so fotografije ipd.

Škodo v gozdovih in na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

Izpolnjene obrazce lahko oddate na Občino Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče  do vključno ponedeljka, 19. 8. 2019.

Obrazci so na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os71.htm

Škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči se ne ocenjuje.