Za državni prostorski načrt za OBVOZNICO VELIKE LAŠČE so zavzeta stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve študije variant in okoljskega poročila

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja je objavilo  končni izvod potrjenih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne razprave, ki je potekala letos spomladi. Stališča do pripomb in predlogov so vidna na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javna-razgrnitev-studije-variant-s-predinvesticijsko-zasnovo-in-okoljskega-porocila-za-pripravo-dpn-za-obvoznico-glavne-ceste-v-velikih-lascah/.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve oblikoval na podlagi podrobne preučitve in okvirne preveritve predlaganih tras z vidika izvedljivosti glede na stanje in omejitve v prostoru. Opravljene preveritve so pokazale, da so poleg variant, obravnavanih v javno razgrnjenih študijah variant (VO, V1 in V2), smiselne še variante V4, V5, V6 in VC. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je vse navedene variante smiselno obravnavati na daljšem odseku, kot je to bilo v javno razgrnjeni študiji variant, tako, da bodo imele vse isto začetno in končno točko in bodo potekale od Malih Lašč do Retij.

V nadaljevanju postopka umeščanja obvoznice Velike Lašče v prostor bodo izdelane podrobnejše projektne rešitve in preveritve novih in spremenjenih tras variant. Študija variant bo dopolnjena z navedenimi variantami. Na podlagi vrednotenja in primerjave variant pa bo pripravljen nov predlog najustreznejše variante.

Javnost bo z dopolnjenimi gradivi študije variant in predlogom najustreznejše variante ter okoljskim poročilom seznanjena v okviru nove javne razgrnitve.

Občinska uprava

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja