Gospodarstvo

Na območju občine Velike Lašče ni večjih industrijskih obratov. Poleg Kmetijske zadruge Velike Lašče, ki ima v okviru svoje dejavnosti več trgovin in obrtno  klavnico je v Velikih Laščah še manjši kovinsko predelovalni obrat v prostorih nekdanje sirarne. V občini je še nekaj mizarskih delavnic in obratov predvsem za predelavo lesa. Pretežni del zaposlenih občanov (80 %) se po podatkih Statističnega urada RS za leto 2007 dnevno vozi na delo v Ljubljano (skoraj 60%) ali v ostale sosednje občine, le 20 % zaposlenih in samozaposlenih ima sedež delovnega mesta na območju občine Velike Lašče.

Po podatkih Statističnega urada RS se je število podjetij (registriranih pravnih in fizičnih oseb, ki so izkazale dohodke ali zaposlene osebe  v obdobju od leta 1999 do 2007 v občini Velike Lašče povečalo za 50% (iz 120 na 180), število oseb, ki delajo v teh podjetjih pa se je v enakem obdobju povečalo kar za 80% (iz 237 na 429).

Za razvoj poslovnih dejavnosti so v občinskih prostorskih dokumentih namenjene površine pri železniški postaji v Velikih Laščah, kjer je del območja namenjen gradnji hal in paviljonov, del pa območju za mešane dejavnosti (stanovanja, poslovne dejavnosti, drobno gospodarstvo).

V pripravi pa je gradnja komunalne infrastrukture za poslovno cono Ločica pri Turjaku, za katero je že sprejet občinski podrobni prostorski načrt (odlok o OPPN) (karta prostorske ureditve). V poslovni coni Ločica bo možno graditi objekte za proizvodne, predelovalne dejavnosti, klavnico, dejavnosti vezane na promet in transport, trgovske, gostinske in druge storitvene dejavnosti. Lastnik vseh zemljišč v poslovni coni Ločica je Občina Velike Lašče.

DRUŠTVO PODJETNIKOV IN ZASEBNIH OBRTNIKOV OBČINE VELIKE LAŠČE
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1999 in povezuje podjetnike in obrtnike v občini. V upravni odbor društva so vključeni predstavniki različnih dejavnosti - trgovine, prevozništva, elektroinštalacij, kovinarstva, avtomehanike, gostinstva in izdelovanja suhe robe. Društvo organizira različne izobraževalne tečaje (računalništvo, varstvo pri delu, higienski minimum,…), obiske obrtnih sejmov in strokovne ekskurzije, občasno pa tudi družabna srečanja.