Kmetijstvo

Po podatkih popisa kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000 (Statistični urad RS) je na območju občine Velike Lašče 385 kmetij, ki obdelujejo skupno 2000 ha kmetijskih zemljišč. Pretežni del kmetijskih zemljišč (1788 ha ali 89%) predstavljajo travniki in pašniki. Le na slabih dveh tretjinah kmetij (244 ali 63%) redijo govedo, v povprečju po 7,2 glavi na kmetijo oz. v povprečju 1 glavo na ha travnikov in pašnikov v občini. Skupno redijo kmetje v občini 1761 glav govedi. 90% kmetij še vedno obdeluje tudi njive, vendar v povprečju le 0,45 ha na kmetijo, torej predvsem za samooskrbo z zelenjavo, nekaj njiv pa je zasejanih s koruzo za krmo živali.

Društva na področju kmetijstva, gospodarstva so izredno aktivna na različnih področjih dela. V občini delujejo
Konjerejsko društvo, govedorejsko društvo, društvo gojiteljev pasemskih malih živali, čebelarsko društvo, društvo podeželskih žena, društvo podeželske mladine, društvo podjetnikov in zasebnih obrtnikov.

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA
Društvo je bilo ustanovljeno januarja 1997. Skupaj s kmetijsko svetovalno službo prireja razna predavanja, tečaje, razstave in strokovne ekskurzije. Velikokrat pa tudi sodeluje na raznih prireditvah.

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE
Društvo vsako leto sodeluje na medobčinskih kvizih Mladi in kmetijstvo in na tekmovanjih mladih oračev. Skupaj s kmetijsko svetovalno službo organizirajo strokovna predavanja in ekskurzije. Člani društva pa v sodelovanju s sosednjimi društvi podeželske mladine tudi organizirajo družabne prireditve za mlade (pomoč pri trgatvi, martinovanje, silvestrovanje, pustovanje ...).

DRUŠTVO GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI VELIKE LAŠČE
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1985. Poleg članov iz Velikih Lašč, so člani društva tudi gojitelji iz Dobrepolja, Ivančne Gorice, Ribnice, Škofljice in Kočevja. Vsako leto društvo pripravi razstavo pasemskih malih živali. Razstave so namenjene predvsem promociji dejavnosti društva in predstavitvi novosti na področju reje malih živali ter motiviranju novih članov za to ljubiteljsko dejavnost.

KONJEREJSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1995 in združuje rejce konj z območja občine Velike Lašče. Člani vsako leto organizirajo blagoslovitev konj na Štefanji dan, med letom pa sodelujejo na turističnih prireditvah v občini (občinski praznik, komarjev dan na Rašici, turistična prireditev v Robu, miklavževanje) in organizirajo več enodnevnih in dvodnevnih skupnih jež za člane društva. Skupaj s kmetijsko svetovalno službo prirejajo aktualna strokovna predavanja s področja reje konj.

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO
Društvo skrbi za načrtno osemenjevanje krav z boljšimi biki, katerega program pripravi selekcijska služba Kmetijskega zavoda Ljubljana. Skupaj s kmetijsko svetovalno službo organizirajo strokovna predavanja in ekskurzije.

ČEBELARSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE

Društvo deluje že od leta 1913. Naši hriboviti in razgibani kraji, pokriti s smrekovimi in jelovimi gozdovi in večjimi površinami pomladanske rese, borovnice, kostanja ter sadovnjakov nudijo čebelam primerna nektarjeva pasišča skozi vse leto. Prav izredna medena letina leta 1912 je bila povod za ustanovitev čebelarskega društva aprila 1913 v Robu. Trenutno v društvu aktivno deluje od 43 do 45 članov, ki čebelarijo z okoli 800 panji. Tudi novejši čebelnjaki v naši občini so izdelani po značilnem slovenskem tipu.
Kot večina slovenskih čebelarjev se tudi velikolaški čebelarji v zadnjem desetletju borijo s hudimi čebeljimi boleznimi varoo, hudo gnilobo in poapnelo zalego, ki pa jih z zdravljenjem in strokovnim delom uspešno zatirajo. Društvo z večletnim vodenjem čebelarskega krožka v osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče vseskozi skrbi tudi za svoj podmladek.
Od avgusta 2000 tržijo člani čebelarskega društva Velike Lašče svoj med pod blagovno znamko z geografskim poreklom "Kočevski med".

DRUŠTVO DIVJA HORDA

DRUŠTVO PODHOJCA