JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti - mladinskega zobozdravstva v Občini Velike Lašče za območje občine Velike Lašče

Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08 ZDZdr, 40/12 ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD; v nadaljevanju ZZDej) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06, 6/13) Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče objavlja

JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti -  mladinskega zobozdravstva v Občini Velike Lašče za območje  Občine Velike Lašče

  

1. NAROČNIK – KONCEDENT:

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

2. PREDMET RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti:

-  zobozdravstvo za področje mladinskega zobozdravstva (doktor medicine specialist zobozdravnik), za območje Občine Velike Lašče, v obsegu 1,00 tima mladinskega zobozdravstva.

V tem razpisu zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

3. KRAJ IZVAJANJA DEJAVNOSTI:

Dejavnost se bo opravljala v ordinacijskih prostorih, ki se nahajajo v stavbi Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče na naslovu Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče.

4. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE:

Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavno zakonodajo. Koncesijska dejavnost se prične opravljati najkasneje s  

1. 10. 2017 po predhodno izdani odločbi o podelitvi koncesije s strani Občinske uprave Občine Velike Lašče.

5. OSEBE, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS:

Na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.

6. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI VLAGATELJ:

Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih     določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadometno izjavo.

6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:

       6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je

       usposobljen za samostojno delo;

                   6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oz. v kolikor je v delovnem razmerju, bo to v

   primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel

   opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;

                   6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje

     zdravstvene službe oz. poklica;

       6.1.4. da bo dejavnost opravljal v šolski zobni ambulanti Osnovne šole

                 Primoža Trubarja Velike Lašče, na naslovu Šolska ulica 11, Velike Lašče

                (da sklene s koncedentom ustrezno pogodbo o najemu oz. uporabi prostorov  

                 za opravljanje dejavnosti), ima zagotovljeno ustrezno opremo in, če zahteva  

                narava dela, tudi ustrezne kadre;

                   6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, prevzel vse tiste

     opredeljene zavarovane osebe dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti,

     ki bodo to želele;

                   6.1.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal

       koncesijsko dejavnost trikrat tedensko v dopoldanskem času in dvakrat

       tedensko v popoldanskem času;

                   6.1.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju

     zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu;

                   6.1.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni

     dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so

     mišljeni upravni postopki, ki jih vodi Občina Velike Lašče ali pa sodni  

     postopki v katerih Občina Velike Lašče nastopa kot stranka oz. stranski

     udeleženec.

            6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:

                     6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano

       izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za

       samostojno delo;

                     6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem

       razmerju pri drugi pravni osebi, oz. v kolikor je, bo to delovno razmerje v

       primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel  

       opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;

                     6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s

       pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe

       oz. poklica;

       6.2.4. da bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi dejavnost

       opravljal v šolski zobni ambulanti Osnovne šole Primoža Trubarja Velike    

       Lašče, na naslovu Šolska ulica 11, Velike Lašče (da sklene s koncedentom

       ustrezno pogodbo o najemu oz. uporabi prostorov za opravljanje

       dejavnosti), ima zagotovljeno ustrezno opremo in, če zahteva narava dela,

       tudi ustrezne kadre

                   6.2.5. da bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi v primeru

       podelitve koncesije tej pravni osebi na tem javnem razpisu, prevzel vse tiste

       opredeljene zavarovane osebe dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti,

       ki bodo to želele;

                     6.2.6. da bo pravna oseba v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu,

       opravljala koncesijsko dejavnost trikrat tedensko v dopoldanskem času in

       dvakrat tedensko v popoldanskem času;

                     6.2.7. da pravna oseba ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju

       zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu;

6.2.8.   da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec

           koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero

           kandidira vlagatelj na tem razpisu;

6.2.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni

           dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva pravno osebo,

           zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske  

           dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi

           Občina Velike Lašče ali pa sodni postopki v katerih Občina Velike Lašče

           nastopa kot stranka oz. stranski udeleženec.

7. KRITERIJI IN MERILA:

Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjima kriterijema in meriloma:

- strokovne izkušnje: maksimalno število točk 10,

- dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti: maksimalno število točk 20

8. PREDNOSTNE KATEGORIJE: 

Če dosežeta dva ali več kandidatov – vlagateljev na podlagi postavljenih kriterijev in meril za vrednotenje vlog enako število točk, bo s kandidatom oz. kandidati z enakim številom točk izveden ustni razgovor, na podlagi katerega bo strokovna komisija glede na kandidatovo predstavitev vizije delovanja in razvoja primarne zdravstvene dejavnosti na področju mladinskega zobozdravstva v Občini Velike Lašče dodatno vrednotila vlogo kandidata. Posamezni kandidat bo o razgovoru pisno obveščen.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE: 

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine Velike Lašče http://www.velike-lasce.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati pri Barbari Pečnik, tel. 01 781 03 77, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. .

10. PRIJAVA NA RAZPIS: 

Kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »NE ODPIRAJ – KONCESIJA ZA MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO«, naslov naročnika in na hrbtni strani ovojnice naslov ponudnika.

11. ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS: 

Vloga mora biti naslovljena na: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do 18. maja 2017 do 10.00 ure. Vloga se lahko odda tudi osebno do navedenega datuma in ure v tajništvu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Prepozne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel.

12. ODPIRANJE KANDIDATUR IN IZID RAZPISA: 

Odpiranje kandidatur bo javno, v sejni sobi Občine Velike Lašče, dne 18. maja 2017 ob 10.30 uri. O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva roka za oddajo kandidatur. 

Številka: 170-06/2017-1

Datum: 4.5.2017

                                                                                               Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.

                                                                                                                      Župan

Razpisna dokumentacija