Information in English

c1 velike lasce

walk-tourist map of velike lasce

sights map of velike lasce


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE VELIKE LAŠČE


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Levstikov trg 1
Pošta: 1315 Velike Lašče   
Telefon: 01 781 03 70
Fax: 01 7810 365
E-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Župan: Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.
Odgovorna uradna oseba: Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.
Datum prve objave kataloga: 26.5.2006  
Datum zadnje spremembe kataloga:   
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:   
Druge oblike kataloga:   
Pravna podlaga:   
Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

* Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: Mandat 2010-2014
Seje občinskega sveta: Mandat 2006-2010

* Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:    povezava
Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih:-

* Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:    povezava

* Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

* Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.   
Ime evidence:    Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga:    21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.     
Ime evidence:    Evidence občinskega redarstva
Normativna podlaga:    28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

3.     
Ime evidence:    Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga:    322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

4.     
Ime evidence:    Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga:    154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

5.     
Ime evidence:    Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga:    13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

6.     
Ime evidence:    Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga:    203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

7.     
Ime evidence:    Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga:    71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

8.     
Ime evidence:    Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga:    5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

9.     
Ime evidence:    Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga:    37. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

10.     
Ime evidence:    Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga:    3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

11.     
Ime evidence:    Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga:    45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

12.     
Ime evidence:    Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču
Normativna podlaga:    23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

13.     
Ime evidence:    Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga:    56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur


* Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

1.   
Ime informatizirane zbirke:    Register turističnih vodnikov za turistično območje občine
Kratek opis namena zbirke:    42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:    -
Dostop do zbirke:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.   
Ime informatizirane zbirke:    Prostorski informacijski sistem občine
Kratek opis namena zbirke:    povezava
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:    povezava
Dostop do zbirke:    povezava

* Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine:    povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: pdf 2010, pdf 2009


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA      
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:   
- vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:   
- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve:    
Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva:   
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Dobrepolje Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:    Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:


4. STROŠKOVNIK IN CENIK    

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) v skladu z določili Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list, št. 76/2005, 119/2007).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
Če mora organ zaradi omogočitve ponovne uporabe za prosilca pripraviti oziroma mu posredovati podatke (delni dostop, kopiranje, pošiljanje in podobno) in pri tem nastanejo organu stroški, jih organ prosilcu zaračuna v skladu z določbami VI. poglavja (materialni stroški) oziroma VIII. poglavja (drugi stroški) po Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list, št. 76/2005, 119/2007).
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: /

 

 

 

 

 

V prenovi

V prenovi...

Občinska uprava

Organizacija in delovno področje občinske uprave je določeno z odlokom (Ur.list RS št. 15/99).
Občinska uprava je ustanovljena kot enovit organ, s sedežem v Velikih Laščah, Levstikov trg 1.

 NASLOV  URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

 Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,

 Tel. 01 7810 370

 Uradni elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 ponedeljek: od 8.00 do 12.00

 sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

 petek: od 8.00 do 12.00

Predstojnik občinske uprave:

Ime in priimek   Telefonska številka e-pošta

dr. Tadej Malovrh

Župan

01 781 03 70

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

URADNE URE ŽUPANA:

sreda: od 16:00 do 17:00

 

Zaposleni in delovna področja v občinski upravi:

 Ime in priimek delovno področje Telefonska številka e-pošta

 mag. Jerica Tomšič Lušin

 tajnica občine, gospodarstvo, kmetijstvo, turizem

01 7810 369

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Angelca Petrič

 sprejemna pisarna

01 7810 370

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Roman Viršek

 komunalno gospodarstvo

01 7810 363 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Anton Ivančič

 računovodstvo

01 7810 364 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Suzana Petrič

 finance

01 7810 376

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Marija Ivanc Čampa

 urbanizem, varstvo okolja
 in urejanja prostora

01 7810 366 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Nina Tekavec

 splošne in pravne zadeve 01 7810 367

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 mag. Barbara Pečnik

 družbene dejavnosti

01 7810 377

01 7810 360

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Sara Košir   družbene dejavnosti, turizem 01 7810 362

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Andrej Perhaj

 vodnik na Trubarjevi domačiji

01 7881 006

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 REŽIJSKI OBRAT

 

041 332 357

 

Ivan Sernel 

     

Tomaž Indihar 

     

Marko Jeraj 

     

ORGANIGRAM OBČINE VELIKE LAŠČE

@velike-lasc